Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

O&M aftaler og servicekontrakter


Brugen af drifts- og vedligeholdelsesaftaler og servicekontrakter i tilknytning til salg af udstyr og anlæg vinder større og større indpas indenfor mange industrier inklusive den maritime.

Specifikt kan henvises til bilbranchen, hvor en ejer kan tilkøbe en total serviceaftale, således at alle værkstedsomkostninger inklusiv timer, reservedele og overheads, der ikke vedrører den daglige drift (benzin/diesel, vask, plejeprodukter, forsikring, afgifter etc.) er kendt på forhånd af ejeren for den periode serviceaftalen løber.

En tilsvarende aftale kan indgås for hele eller dele af større anlæg inklusiv en aftale om, at leverandøren også skal stå for driften af det pågældende anlæg med egne folk. Dette betegnes en Operation and Maintenance-aftale (O&M aftale). Her kan eksempelvis henvises til drift af kraftværker (power plants) og skibe.

For en serviceaftale udføres alt vedligeholdelsesarbejde m.v. bortset fra driften af leverandøren (ofte benævnt som LTSA Long Term Service Agreement).

Vedligeholdelsesarbejde kan udføres med forskellig baggrund såsom:
 • Reactive maintenance: Dvs. at vedligeholdelses arbejder først bestilles hos leverandøren, når udstyret har nedbrud eller er synligt nedslidt. Denne type vedligeholdelsesmodel medfører typisk høje udgifter i forbindelse med arbejdet. Dels er der tale om ikke planlagt arbejde, hvorfor reservedele måske ikke er på lager, og derfor først skal produceres og transporteres til den havn, hvor reparationen/vedligehold skal udføres. Dette medfører gerne ekstra omkostninger. Tilsvarende er allokering af mandskab til at udføre opgaven ikke planlagt, og mandskab er måske ikke til rådighed på det givne tidspunkt eller måske kun mod ekstra omkostninger. Endelig vil skibet måske være off-hire i en længere periode, hvilket er særdeles dyrt for rederen
 • Preventive maintenance: Her tales om planlagt vedligeholdelsesarbejder, der enten kan ske efter et på forhånd planlagt tidsinterval eller efter et aftalt antal timer, hvor udstyret har været i drifts. Herved kan leverandøren sammen med rederen planlægge vedligeholdelsesarbejdet og sikre at nødvendige reservedele og manpower er til rådighed, når der er behov herfor. Herved kan aktiviteterne planlægges for at minimere omkostninger, overtidsbetaling og downtime omkostninger for skibet. Samtidig vil behovet for at ligge inde med reservedele hos rederen og leverandøren blive mindsket. Denne model burde alt andet lige medføre lavere vedligeholdelsesomkostninger for rederen og mindre downtime på skibet
 • Proactive maintenance: Her tales om en udvidet version af preventive maintenance modellen, idet vedligeholdelsesarbejdet ikke alene omfatter almindeligt vedligehold af udstyret, men også omfatter løbende opgradering af udstyret med nyere komponenter og/eller andet udstyr. Herved bibringer leverandøren en ekstra service til rederen, der er med til at eliminere nedbrud af udstyr, at forbedre udstyrets anvendelse og virkningsgrad, at opgradere udstyret til en nyere version samt at fokusere på at give udstyret ekstra værdi. På sigt skulle fordelen for rederen være en reduktion af downtime på skibet, lavere omkostninger samt måske en højere salgsværdi af skibet.   
Ved at indgå en serviceaftale om proactive maintenance vil rederen kunne udnytte hele leverandørens apparat inklusiv løbende planlægning af vedligeholdelsesarbejder og produktion/fremskaffelse af reservedele og komponenter, have adgang til viden om den nyeste teknologi på området samt få del i leverandørens kendskab til udstyrets forventede levetid/krav til vedligehold via leverandørens kendskab til lignende udstyr hos andre redere (indirekte adgang til ”Big Data”). Samtidig med at vedligeholdelsesansvaret overgår til leverandøren, kan rederen reducere egne omkostninger til egen teknisk organisation, herunder oplæring og træning af rederens personale til vedligehold, samt til indkøbsfunktion.

Serviceaftaler medfører automatisk et tættere samarbejde mellem rederens organisation og leverandørens organisation. Herved udveksles informationer om drift og vedligeholdelsesbehov, hvilket gør planlægning af vedligeholdelsesarbejderne mere effektiv, og mindsker alt andet lige de totale vedligeholdelsesomkostninger m.m.

Endvidere vil vedligeholdelsesarbejder, der er udført under en service aftale, være dokumenteret med hensyn til det udførte arbejde, de anvendte dele etc. Dette er en væsentlig faktor i klasseselskabernes godkendelsesarbejde for de enkelte skibe, da det af dokumentationen klart fremgår hvad, hvornår og hvordan et givent arbejde er udført og til hvilken standard. Især ved proactive maintenance kan dette være en stor fordel og medføre lavere omkostninger.

En O & M / Service aftale indgås typisk i tilknytning til en salgsaftale vedr. det pågældende udstyr/anlæg, men kan også indgås på et senere tidspunkt.

 Fordele for leverandøren ved brug af O&M aftaler og servicekontrakter:

 • Sikkerhed for bedst mulig ”operation” af udstyret/anlægget af egne veluddannede medarbejdere, hvilket generelt vil give færre nedbrud på grund af fejl operationer
 • Færre nedbrud giver færre/mindre garantiomkostninger
 • Stabil indtjening gennem en O & M aftale (dog også en omkostningsmæssig risiko, idet leverandøren er ansvarlig for levering af alle nødvendige reservedele etc. – skal have et godt kendskab til behov for service og sliddele etc.)
 • Sikkerhed for anvendelse af originale reservedele
 • Sikkerhed for hurtigere og mere korrekt håndtering af fejl/nedbrud eller i bedste tilfælde at undgå sådanne pga. konstant monotorering (proactive maintenance)
 • Giver leverandøren direkte adgang til vigtige data om driften i rigelig mængde (tilgang til ”Big Data”)
 • Tæt relation til leverandørens hjemmebase og dermed adgang til bedste information om udvikling, vedligeholdelse, træning, problemer ved lignende anlæg etc.
 

 Fordele for rederen ved brug af O&M aftaler og servicekontrakter: 

 • Tillid til leverandøren, der er indstillet på at tage det vedligeholdelsesmæssige ansvar og risiko ved udstyret/anlægget og eventuelt helt at overtage driften af udstyret (O&M)
 • Kendt udgiftsniveau for vedligeholdelse af udstyret og eventuelt også af driften heraf
 • Forventet mindre ”down time” af udstyret/anlægget end ved vedligehold/operation med egne folk
 • Reduceret behov for at træne og uddanne egne folk (tilsvarende vil kendskabet til området blive reduceret for ejeren)
 • I mindre og nyere ejer-organisationer findes den ønskede ekspertise ikke ved anskaffelse af udstyret/anlægget, hvorfor en sådan tilføres via en O & M / Service aftale.  


 Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt