Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Etablering af selskab i udlandet


Baggrund
Investeringsfonden for Udviklingsland (IFU) blev oprettet ved lov i 1967, og blev etableret som en selvejende institution, hvis formål er at fremme investeringer i udviklingslande i samarbejde med dansk erhvervsliv. Ved etableringen indskød den danske stat godt 1 mia. kr. i IFU. I 2013 trak staten ca. 1,25 mia. kr. ud af IFU, der nu har en egenkapital på ca. 2,4 mia. kr.

IFU yder ikke bistand, men arbejder på et kommercielt grundlag for at fremme tilførsel af risikovillig kapital, lån og garantier til virksomheder, der oprettes i udviklingslande i samarbejde med en dansk virksomhed. IFU’s fokus er på den nye virksomheds sociale og samfundsmæssige ansvar, at de ansatte har ordentlige vilkår, at produktionen sker på et socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag, at der sker en overførsel af knowhow/teknologi fra den danske virksomhed til udviklingslandet samt at forretningsstrategien er kommercielt bæredygtig.

Når virksomheden i udviklingslandet er kommet godt på vej, ønsker IFU at afhænde sin investering og placere midlerne i en ny forretning. Typisk trækker IFU sig ud efter 5-7 år. Endvidere yder IFU rådgivning via hovedkontoret i København og via kontorer i Kina, Indien, Sydafrika, Kenya, Ghana, Egypten og Colombia.

IFU’s resultater
Siden etableringen i 1967 har IFU opnået en række resultater.
 • IFU har samarbejdet med danske virksomheder om at etablere mere end 800 virksomheder i 88 udviklingslande. IFU har stadig en aktiv portefølje på 225 virksomheder.
 • IFU har medvirket til samlede investeringer på godt 115 mia. kr., hvoraf IFU’s samlede finansieringsandel er godt 10 mia. kr.
 • Investeringerne har medvirket til etablering af mere end 350.000 arbejdspladser. 

Forudsætninger for IFU’s medvirken
Der er en række forudsætninger for IFU's medvirken.
 • IFU kan maksimalt deltage med 100 mio. kr. i en enkelt virksomhed.
 • IFU kan maksimalt deltage med 30 % af en virksomheds kapitalbehov (egenkapital + lån + garantier), dog kan IFU deltage med op til 49 % i mindre virksomheder.
 • Den danske virksomhed skal investere det samme som IFU.
 • Forretningen skal være kommercielt bæredygtig.
 • Forretningen skal skabe udvikling i investeringslandet (jobskabelse, viden overførsel og indflydelse på CSR forhold).
 • Udviklingslandet skal være omfattet af IFU’s landeliste over investeringslande.
IFU har samarbejdsaftaler med investeringsfonde i andre lande, der også kan bidrage med finansiering ud over IFU’s andel.

Hvornår kan en dansk virksomhed gøre brug af IFU?
En dansk virksom har måske allerede en vis eksport til et udviklingsland og finder, at det vil være fordelagtigt at producere lokalt til markedet, eller en dansk eksportør bliver kontaktet om muligheden for at producere lokalt af en lokal interessent. Behovet kan også opstå i forbindelse med salg af et større anlæg til en virksomhed i udviklingslandet, hvor køber ønsker at den eksporterende virksomhed er medejer i en periode for at sikre sig tilførsel af know-how på området, således at drift og vedligeholdelse sker på et betrykkende grundlag. Måske har den eksporterende virksomhed ikke tilstrækkelig kapital til selv at finansiere en investering i et nyt datterselskab, eller måske har den danske virksomhed ikke tilstrækkeligt kendskab til at etablere og drive virksomhed i det pågældende land. Der kan også være lokale forhold som nødvendiggør, at der er en eller flere lokale partnere (investorer) involveret i projektet.

Endelig må den danske eksportør naturligvis tage den finansielle risiko ved etablering at datterselskabet i udviklingslandet i betragtning. I den forbindelse kan Eksport Kredit Fonden (EKF) dække virksomheden mod tab ved investeringer i lande med ustabile politiske forhold ved at stille en investeringsgaranti. Yderligere information om garantitypen, pris og vilkår fremgår af EKF's hjemmeside. Se link nedenfor.

Her kan IFU være en værdifuld partner, der kan bidrage med rådgivning og ekspertise fra tidligere projekter i udviklingslandet, ligesom IFU har en række etablerede kontakter til offentlige myndigheder, juridisk og finansiel rådgivning, tidligere finansielle partnere og udbydere etc. 

Hvis IFU finder projektet kommercielt attraktivt, og det lever op til IFU’s øvrige krav, herunder CSR forhold, kan IFU deltage med finansiering på lige fod med den danske virksomhed.

IFU kan være medvirkende i projekteringsfasen og opstart fasen af en virksomhed, der omfatter en analyse af markedsvilkårene og forretningsstrategien, kontakt til mulige lokale partnere samt etablering af de nødvendige juridiske og finansielle aftaler, der skal være gældende for samarbejdet med de offentlige myndigheder, med finansielle partnere, diverse tilladelser til at drive virksomhed, leasing og lejeaftaler med andre virksomheder af grunde, bygninger og udstyr samt aftaler omkring CSR forhold etc. Listen er ikke nødvendigvis fyldestgørende, men dækker næsten alle væsentlige punkter, der reguleres vis aftaler og/eller lovgivning, herunder også business-to-business forhold.

Hvorledes vil samarbejdet mellem IFU og den danske virksomhed typisk forløbe?
Samarbejdet med IFU vil følge 5 faser:
 • Forretningsideen: Virksomheden har gjort sig nogle strategiske overvejelser og tanker om at etablere et selskab lokalt efter at have set forretningsmulighederne i det pågældende land. Herefter kontaktes IFU for at undersøge, om IFU er i stand til at arbejde i det pågældende land, og om investeringen falder inden for IFU’s rammer. IFU analyserer projektet og om det er kommercielt bæredygtigt. Hvis IFU finder projektet interessant, vil IFU rådgive om mulige næste steps.
 • Den indledende fase: I denne fase etableres et egentligt samarbejde mellem den danske virksomhed og IFU. Der udarbejdes forretningsstrategier, drøftes ledelsesmæssige og organisatoriske forhold samt praktiske og juridiske forhold. Drøftelse af finansieringsmodeller og investeringsaftaler, herunder IFU’s finansielle medvirken. Indgåelse af en endelig aftale mellem den danske virksomhed og IFU. Anvend eventuelt ”Budgetmodel” som findes i Finansieringsportalen under fanebladet ”Hjælpeværktøjer” til at skabe et foreløbigt samlet budget over investering, finansiering, driftsresultat og balance poster for en given budget periode. Denne bør som minimum dække den periode, som IFU er med i investeringen (etableringsperioden plus 5-7 år). Modellen giver et godt billede af den forventede udvikling i gælden og af værdiansættelse af egenkapitalen, til brug for dels at vurdere projektets rentabilitet og dels til at prisfastsætte IFU’s kontraktlige exit.
 • Etablering af selskab i udviklingslandet: IFU medvirker til at der indhentes en Legal Opinion fra en advokat i investeringslandet for at sikre, at alle nødvendige aftaler og tilladelser er på plads, hvorefter udbetaling af lån/finansiering af egenkapital kan begynde.
 • Opbygning af virksomheden: Når udbetaling er klar/begyndt, udpeger IFU en investeringsrådgiver for det nye selskab. Denne vil hjælpe selskabet med kontakter og med rådgivning om ansættelsesforhold, skatteforhold etc. Investeringsrådgiveren vil også ofte sidde med i bestyrelsen, som IFU’s repræsentant.
 • Exit fasen: Efter 5-7 år vil IFU trække sig ud af det pågældende selskab. Ifølge investeringsaftalen mellem IFU og den danske virksomhed og eventuelt andre (gerne lokale) partnere, vil det på forhånd være aftalt, hvornår og hvorledes IFU’s udtræden af selskabet skal ske. Normalt vil en eller flere af de øvrige partnere overtage IFU’s ejerandel til en aftalt pris eller prisberegnings model.
Fundmanager
IFU virker endvidere som fundmanager for følgende investeringsfonde:
 • Den Arabiske Investeringsfond. Fonden blev etableret i 2011 og investerer i 7 lande i Nordafrika og Mellemøsten.
 • Klimainvesteringsfonden. Fonden medvirker til investeringer, der reducerer den globale opvarmning, og som fremmer salget af dansk klimateknologi.
 • IFU Investment Partners. Fonden er etableret i 2012 sammen med pensionskasserne PKA og PBU. Fonden bidrager med egenkapital til projekt selskaber.
 • Danish Microfinance Partners. Fonden blev etableret i 2010 sammen med PKA og PBU for at investere i finansielle institutter, der giver mikrofinansiering til små og mellemstore virksomheder i udviklingslande.


Link

IFU
EKF investeringsgarantiSymfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt