Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Eksport med støtte fra Danida


Danida Business Finance (DBF) yder subsidierede lån til finansieringen af tre forskellige typer af projekter:
 • Større offentlige infrastrukturprojekter;
 • Mindre industriprojekter i samarbejde med Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU);
 • Udlånsfacilitet til bæredygtige projekter (dvs. til fremme af grøn vækst, forbedring af CSR etc.), der skal implementeres af danske leverandører og entreprenører. Projektet må ikke være økonomisk rentabelt uden DBF finansiering. Dog kan mindre delprojekter på indtil 2 mio. SDR være økonomisk rentable.
DBF har følgende sektorfokus:
 • transport;
 • vand og sanitet; samt
 • energi.
Projekterne skal være bæredygtige (dog ikke økonomisk), støtte samarbejdslandets udviklingsplaner i forhold til fattigdomsreduktion og bidrage til skabe bedre rammer for økonomisk vækst og beskæftigelse.

Et typisk lån har en løbetid på 10 – 15 år, og bevilliges i enten USD eller EUR. DBF subsidiet består af følgende tre elementer:
 • Rentebetalinger – enten helt eller delvist;
 • Betaling af eksportkreditpræmier og øvrige finansielle omkostninger;
 • Kontant tilskud til nedbringelse af lånets hovedstol, såfremt førnævnte ikke udgør det påkrævede tilskudsniveau jf. gældende OECD aftale. Tilskudselementet udgør ca. 30%  eller mere alt afhængig af modtagerlandets status.
Køber/låntager tilbagebetaler lånet i lige store halvårlige rater. Første betaling forfalder normalt seks måneder efter ibrugtagning af projektet. Derudover betaler låntager et commitment og management gebyr.

Der gælder en række generelle krav og regler for alle projekter. Krav og regler som virksomhederne skal opfylde for at få lån via DBF er følgende:
 • DBF er tilgængelig i Danidas 22 prioritetslande;
 • Konkurrencedygtige internationale udbud. Hvis der er et tilstrækkeligt antal danske leverandører, vil udbuddet være begrænset til dem;
 • Der er tale om bunden finansiering; dvs. sælger kan kun være en dansk virksomhed og kontrakten skal have en betydelig dansk andel;
 • Finansiering af minimum kontraktbeløb på EUR 1 million;
 • En acceptabel kommerciel bank eller finansiel institution med repræsentation i Danmark skal have indvilget i at fungere som långiver for det pågældende projekt;
 • Finansministeriet eller en solid bank i modtagerlandet er forpligtet til at optræde som låntager/garant;
 • Projektet skal efterleve internationale principper for virksomhedernes sociale ansvar og styring, som fastsat i UN Global Compact og ILO’s dagsorden for anstændigt arbejde.
Derudover er der en række specifikke krav til mindre industriprojekter. Kravene er følgende:
 • Forhandlede kontrakter (sole-source indkøb) kan accepteres fra sag til sag, men prisverifikation er påkrævet;
 • Køberen skal bidrage til den samlede investering (typisk med en forudbetaling på min. 15 % af kontrakt værdien);
 • Lokale finansielle omkostninger - herunder lokale omkostninger for en bankgaranti - afholdes af køber.
Der er en række procedurer, virksomheden skal følge, for at få projektet godkendt af Danida. Første skridt er en screening af projektforslaget. På baggrund af denne, vil virksomheden få en indikation af, om Danida vurderer, at projektet kan støttes – og i givet fald, hvordan den videre proces skal forløbe. Projektbeskrivelsen bør som minimum indeholde følgende:
 • Information om baggrunden for projektet;
 • Mål for fattigdomsbekæmpelse;
 • Detaljeret investeringsbudget;
 • Beskrivelse af typen af udstyr, der skal leveres;
 • Samlet kontrakt beløb, der skal finansieres;
 • Finansiel struktur inkl. låntager og garant (bekræftet af en hensigtserklæring);
 • Det organisatorisk set-up;
 • Tidsplan og milepæle i projektet.
Projektet skal ligeledes godkendes af Eksport Kredit Fonden (EKF), der stiller sikkerhed for kundens betaling af lånet overfor den långivende bank. EKF dækker den kommercielle og den politiske risiko ved lånearrangementet. Danida kan sammen med EKF afgive et ”Letter of Intent” dækkende det enkelte projekts mulighed for at opnå Danidas støttede finansiering.
 
Efter afholdelse af licitationen gennemføres en prækvalifikation, hvorefter der indledes kontraktforhandlinger med en udvalgt leverandør. Heri deltager kunden/evt. det pågældende Ministry of Finance (MoF), kundens rådgiver og Danidas rådgiver. Kontrakten og vilkår skal godkendes af Danida. Danida vælger en långivende bank, der skal varetage udbetaling under lånet og af subsidie elementet. Långivende bank forhandler herefter en låneaftale med kunden, herunder hvorledes træk skal gennemføres under arrangementet. Den långivende bank modtager Danidas subsidie og etablerer lånet. EKF stiller sikkerhed for lånets betaling. Det er en forudsætning for den kommercielle kontrakts ikrafttræden, at kunden selv betaler minimum 15 % af kontraktværdien forud. Forudbetalingen skal kunden fremskaffe uden om Danida og lånearrangementet.

Den danske eksportør skal typisk stille to garantityper ved projektets begyndelse:
 • en advance payment garanti i favør kunden, der sikrer at kunden får sin forudbetaling retur, såfremt projektet ikke gennemføres; samt
 • en performance bond (arbejdsgaranti) der også sikrer kunden mod sælgers mangelfulde levering. Denne garanti skal transporteres til Danida, således at et eventuelt provenu indsættes på en spærret konto tilhørende Danida.
Den kommercielle kontrakt vil oftest være underlagt FIDIC vilkår, hvorfor eksportøren ikke kan opnå remburs til sikkerhed for sine betalinger (ratebetalinger). I stedet skal eksportøren afskibe iht. kontraktens bestemmelser, og betaling vil typisk ske to måneder efter ankomst af varerne på den lokale site, forudsat at kundens rådgiver har accepteret leverancen. Der kan ske ved udstedelse af et Interim Payment Certificate, der sendes til långivende bank som instruks til at udbetale under lånet. Udbetalingen vil være reduceret med et ”Retention beløb”, der først frigives ved endelig accept af det totale projekt. Udbetalingen ved delleverancer vil ske på basis af dels låntagning dels frigivelse af subsidie, men dette er uden betydning for sælger.

Eksportøren skal notere sig, at der pga. FIDIC betingelserne, ikke er en generel sikkerhed i leverancen inden betaling. Dvs. at eksportørens største og ”eneste” sikkerhed for at opnå betaling er, at Danida gennem arrangementet yder et stort bidrag til projektet og via diplomatiet i UM kan få beslutningsprocesser i gang om nødvendigt. Men hvis den værst tænkelige situation opstår i køberlandet, vil eksportøren ikke have sikkerhed for sin produktionsrisiko og for varer under transport og/eller som er leveret på siten, men ikke betalt. Eksportøren kan separat sikre sig mod disse risici ved at tegne en Entreprenør garanti hos EKF.

Afslutningsvis kan nævnes, at Danida kan yde støtte til udvikling af projekter på op til 75 % af udgifterne. Støttebeløbet skal ikke tilbagebetales, hvis projektet ikke udmøntes.  

Link

Danida Business Finance  Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt