Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Den Nordiske Investeringsbank

 
Den Nordiske Investeringsbank (NIB) er et internationalt finansieringsinstitut, ejet af Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken driver lånevirksomhed, og yder langfristede lån og garantier på markedsvilkår til kunder i den private og offentlige sektor, samt i og udenfor medlemslandene. Særlige fokuslande er: Hviderusland, Brasilien, Kina, Indien, Polen, Rusland, Sydafrika, Ukraine og Vietnam.

NIB skaffer midlerne til udlån gennem låneoptagelse på det internationale kapitalmarked. NIB’s obligationer har den højest mulige kreditværdighed (AAA) på grund af ejerforholdet.

NIB finansierer projekter, der forbedrer konkurrencedygtigheden og miljøet i de nordiske og baltiske lande ved at støtte vækst i produktiviteten gennem:
 • Teknisk fremskridt og innovation;
 • Udvikling af menneskelig kapital;
 • Forbedringer af infrastrukturen; og
 • Øget markedseffektivitet.
Fsva. miljøet, giver NIB lån til projekter, der vil føre til:
 • Forbedret ressourceeffektivitet;
 • Udvikling af en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi;
 • Beskyttelse af miljøet og økosystemsydelser;
 • Udvikling af ren teknologi
NIB’s fire forretningsområder omfatter følgende:
 • Energi og miljø;
 • Infrastruktur, transport og telekom;
 • Industri og services; og
 • Finansielle institutioner og SMV’er.
NIB yder lån til konkrete projekter. Lånene anvendes typisk i finansieringen af større projekter (samlede projektsum beløber sig til mere end EUR 50 mio.). NIB formidler ligeledes finansiering til SMV’er indirekte gennem finansielle udbydere lokalt. I Danmark har NIB bl.a. indgået et låneprogram med Ringkjøbing Bank.
NIB tilbyder følgende låneprodukter:
 • Virksomhedslån, der ydes til låntagere i medlemslande og udgør størstedelen af NIB’s samlede udlånsaktiviteter målt i volumen;
 • Låneprogrammer, der udbetales i en eller flere trancher gennem lokale finansielle udbydere. Låneprogrammerne anvendes både i og uden for medlemslandene.
 • Projekt og – struktureret finansiering omfatter projekt finansiering med begrænset og/eller uden regres, strukturerede lån til komplekse finansieringsløsninger og gearede låntagere, mezzanin finansiering gennem fonde, finansiering af offentlige-private samarbejder, samt garantier;
 • Statslån, der bevilges enten mod en statsgaranti eller som et direkte statslån;
 • Lån til kommuner;
 • Miljølån;
 • Garantier.
Et lån og/eller en garanti kan ikke overstige 50% af den samlede projektsum. NIB sigter mod at komplementere andre finansieringskilder. Som hovedregel er lånets løbetid begrænset til aktivets levetid eller den relevante underliggende kontrakt, der understøtter finansieringen. Lånet kan ydes i konvertible valutaer. Renten er enten fast eller variabel, som foretrukken af låntageren. Gebyrer omfatter commitment og arrangement fees. NIB yder primært lån med sikkerhed. Der stilles dog ikke særlige krav til, hvilke typer sikkerheder der stilles. NIB yder ligeledes lån uden sikkerhed.

NIB har endvidere medvirket til finansiering af enkeltstående eksportforretninger med købere i ovennævnte fokuslande.  Her har det pågældende fokuslands myndigheder (Ministry of Finance – MoF) indgået en aftale om generelle finansieringsvilkår. Det aktuelle projekt skal være godkendt af MoF for at kunne falde ind under finansieringsaftalen. Herefter er det op til NIB at vurdere det enkelte projekt og tage stilling til om kredit kan ydes, og på hvilke vilkår.

Eksempelvis kan nævnes eksport til en køber i Kina, hvor tilbud om finansiering vil være afgørende for valg af leverandør. Specielt inden for leverancer til skibsindustrien kan det være af stor betydning at kunne levere fra europæiske udbydere til konkurrencedygtige priser. Ofte har skibsrederne specificeret leverancer direkte fra den europæiske producent eksempelvis af hensyn til den efterfølgende garantiforpligtelse og for at sikre sig ens udstyr på hele flåden. Ved at gøre brug af NIB kan eksportøren markedsføre en ”quasi governmental” finansiering. Dette kan i visse tilfælde fritage køberen for at betale importafgifter, der ellers ville fordyre leverancen i forhold til lokale konkurrenters produkter.

Det vil være en forudsætning for at kunne gøre brug af NIB’s finansiering at minimum 50% af værdien af den kommercielle kontrakt udgøres af dansk andel og/eller andel fra de øvrige ejerlande bag NIB. Hvis dette krav er opfyldt, kan eksportøren rette henvendelse til NIB’s hovedsæde i Helsingfors, Finland, og forhøre sig om långivning for den påtænkte eksportordre er mulig, og i bekræftende fald initiere en låneproces. Da lånet skal ydes til køberen, skal den formelle låneansøgning komme fra denne. Da NIB har repræsentationskontor i Kina, vil henvendelsen derfor gå gennem NIB’s lokale repræsentant. Låneprocessen vil også omfatte involvering af MoF for at få accept af projektet. Når låneprocessen hos NIB er gennemført med positivt udfald, sender NIB et tilbud til køber. Vilkår og tilbud skal også accepteres af MoF, hvorefter udbetaling af lån kan ske. Det vil være mest hensigtsmæssigt, at parterne aftaler, at NIB på basis af aftalte dokumenter udbetaler låneprovenuet direkte til eksportørens bankkonto, således at der dels ikke sker en betalingsmæssig forsinkelse ved at rute betalingerne via køberlandet dels ikke genereres yderligere kommercielle og politiske risici. Ligeledes er det generelt betydelig lettere og hurtigere at kommunikere med NIB end med køberen.

Som det fremgår af ovennævnte, kan låneprocessen være endog meget tidskrævende., og processen vil typisk forløbe sideløbende med oparbejdning og levering under den kommercielle kontrakt. Dette forhold skal eksportøren tage i betragtning i forbindelse med indgåelse af den kommercielle kontrakt. Når den kommercielle kontrakt er i kraft, skal både eksportør og køber efterleve denne. Det betyder også, at der skal leveres i henhold til kontrakten. Hvis køber ikke kan betale som følge af manglende godkendelse af lånet, kan eksportøren sikre sin betaling for eksempel via en remburs med udskudt betaling eller ved en bankgaranti udstedt af købers bankforbindelse. Her skal eksportøren sikre sig, at levering alene sker, når den ønskede sikkerhed er bragt i orden. Det vil også være hensigtsmæssigt, at køber skal betale renter og alle bankomkostninger ved udskydelse af betaling, og at disse forhold er omfattet af de stillede sikkerheder, da det ellers kan blive problematisk for eksportøren, at få disse omkostninger dækket efterfølgende af køber.  Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt